Basılı Kitap Alımı İhale İlanı

KİTAP SATIN ALINACAKTIR

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZ MERKEZ KÜTÜPHANE, SAĞLIK BİLİMLERİ VE TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 934 KALEM KİTAP ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/181812
1-İdarenin
a) Adresi : Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi 33/2 35620 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323293535 - 2323860888
c) Elektronik Posta Adresi : lib@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

934 KALEM KİTAP ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : KİTAPLAR KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 60 GÜN İÇERİSİNDE ÜRÜNLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMİD İHALE SALONU(Yabancı Diller Binası)-Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İLE YAZILI OLARAK SUNACAK OLUP,  AYRICA AYNI LİSTEYİ CD OLARAK EXCEL FORMATINDA DA VERECEKLERDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI-Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR ÜNİVERSİTEMİZDE VEZNE BULUNMADIĞINDAN DOKÜMAN ÜCRETİNİN ZİRAAT BANKASI GİRNE BULVARI ŞUBESİNİN TR 1500 0100 1903 6106 6954 5049 IBAN NOLU HESABINA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMİD İHALE SALONU(Yabancı Diller Binası) -Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Başa Dön